Przed Państwem nowa strategia rozwoju naszej małej ojczyzny. Jej kształt i treść są wynikiem zaangażowania setek osób zamieszkujących Gminę Lisewo.

Proces opracowywania Strategii oparty był na partycypacji społecznej w każdym etapie planowania. Stało się to inspiracją do zmiany podejścia władz gminy do konsultacji. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że dzięki wyjściu urzędników zza biurek i Państwa otwartości powstało opracowanie, pod którym z dumą się podpisuję.

Strategia obejmuje horyzontem czasowym 14 kolejnych lat. To tylko pozornie wydaje się dużo. Obecnie planowanie strategiczne nie ogranicza formułowania celów do realizacji na kolejne lata, czy kadencje władzy. Na długofalowości zadań opierają się już także duże miasta formułując dalekosiężne zamierzenia.

Strategia Rozwoju Gminy Lisewo na lata 2017–2030 jest ubrana w nowoczesną formę i niejako uszyta na miarę – stanowi nieszablonową odpowiedź na problemy występujące lokalnie. Zgłębia postulaty mieszkańców wskazując oryginalne rozwiązania. Jednocześnie unika powtarzania standardowych, martwych zapisów przywołujących np. dziesiątki aktów prawnych, czy dokumentów nadrzędnych.

Wszystkim uczestnikom warsztatów, spotkań i tym, którzy je organizowali serdecznie dziękuję za włożony trud. Ufam, że efekt naszej ciężkiej pracy będzie idealnie widoczny w 2030 roku, kiedy zakończy się okres programowania Strategii.

Wówczas – szczerze w to wierzę – wszystkie z zaplanowanych działań zostaną wykonane, a warunki życia w Gminie Lisewo będą odpowiadały zapisom poniżej przedstawionej Wizji.

 

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

 

Do pobrania: Strategia

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że zakończyły się już wszystkie prace nad opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Lisewo na lata 2017-2030.

Za nami także konsultacje projektu. W związku z tym dokumenty zostały skierowane pod obrady komisji Rady Gminy Lisewo.

Na dzień 10 lipca br. (poniedziałek) na godz. 8:30 planowana jest sesja Rady Gminy Lisewo. Jednym punktów porządku obrad jest właśnie uchwalenie Strategii.

Na sesję został zaproszony także Pan Piotr Wielgus – pełniący rolę eksperta przy pracach nad.

Na sesję zapraszamy wszystkich, którzy zaangażowali się w jej opracowywanie. Wierzymy, że radni jednogłośnie uchwalą nasz „scenariusz przyszłości”.

O spotkaniu podsumowującym projekt zostaną Państwo powiadomieni w późniejszym czasie.

W dniu 12 maja 2017 r. w godz. 09:00 – 12:00 na sali ślubów w Urzędzie Gminy  w Lisewie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Lisewo – Lisewo 2030.

W toku prac ustalono, że w czerwcu zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami, którego tematem będą otwarte konsultacje projektu Strategii. W tym miesiącu odbędą się także konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji – kolejnego dokumentu strategicznego dla gminy więc połączeniu tych spotkać byłoby merytorycznie uzasadnione.

Następnie Zespół przeanalizował po raz kolejny wszystkie zadania ze szczególnym uwzględnieniem, aby nie ujmowano wśród nich bieżących przedsięwzięć, które gminy i tak realizuje – np. kosztów bieżącego utrzymania szkół, urzędu. Wskazywano także, że część zadań może nie być zrealizowana w przypadku braku wsparcia w postaci funduszy zewnętrznych. Projekt Strategii uzupełniono o kolejne zadania, których konieczność realizacji wypłynęła w ostatnich tygodniach.

Omówiono również najważniejsze dokumenty strategiczne, z którymi powiązana jest Strategia Lisewo 2030:

  1. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego wkluczeniu społecznemu „Europa 2020”.
  2. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020.
  3. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
  4. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030.
  5. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+.
  6. Strategia Rozwoju Powiatu Chełmińskiego na lata 2015 – 2025.


Szanowni Państwo - teraz Zespół jest na etapie dokonywania wyboru sposobu monitorowania realizacji zadań. Jest to ostatni etap prac nad Strategią przed uchwaleniem jej przez Radę Gminy Lisewo.

Koordynator Monika Maćkowska

We wtorek 24 stycznia 2016 r. odbyło się trzecie spotkanie Grup Roboczych w celu wypracowania Strategii Rozwoju Gminy Lisewo.