W dniu 12 maja 2017 r. w godz. 09:00 – 12:00 na sali ślubów w Urzędzie Gminy  w Lisewie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Lisewo – Lisewo 2030.

W toku prac ustalono, że w czerwcu zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami, którego tematem będą otwarte konsultacje projektu Strategii. W tym miesiącu odbędą się także konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji – kolejnego dokumentu strategicznego dla gminy więc połączeniu tych spotkać byłoby merytorycznie uzasadnione.

Następnie Zespół przeanalizował po raz kolejny wszystkie zadania ze szczególnym uwzględnieniem, aby nie ujmowano wśród nich bieżących przedsięwzięć, które gminy i tak realizuje – np. kosztów bieżącego utrzymania szkół, urzędu. Wskazywano także, że część zadań może nie być zrealizowana w przypadku braku wsparcia w postaci funduszy zewnętrznych. Projekt Strategii uzupełniono o kolejne zadania, których konieczność realizacji wypłynęła w ostatnich tygodniach.

Omówiono również najważniejsze dokumenty strategiczne, z którymi powiązana jest Strategia Lisewo 2030:

  1. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego wkluczeniu społecznemu „Europa 2020”.
  2. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020.
  3. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
  4. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030.
  5. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+.
  6. Strategia Rozwoju Powiatu Chełmińskiego na lata 2015 – 2025.


Szanowni Państwo - teraz Zespół jest na etapie dokonywania wyboru sposobu monitorowania realizacji zadań. Jest to ostatni etap prac nad Strategią przed uchwaleniem jej przez Radę Gminy Lisewo.

Koordynator Monika Maćkowska

We wtorek 24 stycznia 2016 r. odbyło się trzecie spotkanie Grup Roboczych w celu wypracowania Strategii Rozwoju Gminy Lisewo.

Kolejny wtorkowy wieczór przyniósł nowe pomysły na rozwiązanie problemów trapiących naszą gminę.

We wtorek 10 stycznia odbyło się pierwsze z czterech spotkań Grup Roboczych nad Strategią Rozwoju Gminy Lisewo.