W mikołajkowe południe Zespół ds. Strategii Rozwoju Gminy Lisewo – Lisewo 2030 kolejny raz spotkał się w Urzędzie Gminy.


Uczestnikami byli: Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz, pracownicy Urzędu Gminy w Lisewie, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych oraz Pan Piotr Wielgus – Pracownia Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu.

Monika Maćkowska zaznaczyła, że Zespół  musiał przerwać prace na miesiąc z powodu choroby p. Piotra Wielgusa. Bez niego organizacja i przeprowadzenie spotkań w Grupach Roboczych byłoby niemożliwe.  

Wójt Jakub Kochowicz przywitał zebranych. Wyjaśnił wstępne założenia i oczekiwania wobec kolejnego etapu prac nad Strategią.  Zaproponował także moderatorów w konkretnych Grupach Roboczych i część z uczestników:
•    Przedsiębiorczość – podinsp. Agnieszka Dalke,
•    Komunikacja i bezpieczeństwo – podinsp. Monika Maćkowska,
•    Przestrzeń publiczna – Jakub Kochowicz,
•    Kultura i edukacja – Monika Kochowicz,
•    Zdrowie i sport – Halina Chrzanowska.
 

Nadzór nad pracą grup roboczych będzie każdorazowo pełnił p. P. Wielgus.

Pan Piotr Wielgus – PZR w Toruniu przedstawił założenia do pracy w grupach roboczych – wybrano metodę warsztatu strategicznego. Odbędą się 4 spotkania po 3 godziny. Na każdym będzie przedstawiona prezentacja i założenia do wykonania na konkretny dzień. Omówił metodologię działań i scenariusz warsztatów. Każdy uczestnik wypowiada się po kolei, należy ściśle pilnować czasu. Po każdym spotkaniu moderatorzy przygotowują raporty i przekazują je nadzorującemu.

Następnie w toku dyskusji ustalono, że grupy robocze będą spotykać się przez 4 kolejne we wtorki  począwszy od 03.01.2017 r.  o godz. 17:00.

Monika Maćkowska zaznaczyła, że przed spotkaniami trzeba będzie przygotować skróconą wersję uwag po zebraniach z mieszkańcami - wg płaszczyzn problemów. Do organizacji potrzebne – flip charty i papier.

Pan Piotr Wielgus – PZR w Toruniu wyjaśnił, że po zebraniu raportów z pracy grup roboczych opracowana zostanie właściwa Strategia Rozwoju Gminy wraz z analizą ryzyk. Planowane zakończenie prac nad dokumentem – lity 2017 r.