Strategia rozwoju gminy jest dokumentem, który w jasny sposób wskazuje kierunki, w jakich powinna zmierzać gmina, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a jednocześnie dbać o polepszanie warunków życia mieszkańców.

Jej celem jest odpowiedź na pytanie, co trzeba zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości.

Strategia rozwoju gminy to plan długofalowego działania Rady Gminy i wspierających go urzędników oraz wszystkich, którym na sercu leży lepsze jutro gminy, wobec szans i zagrożeń wynikających ze zmieniającego się otoczenia i działań innych podmiotów.

Czym jest strategia?

 • to długofalowy plan określający generalny kierunek działania jednostki administracji publicznej oraz metody i narzędzia jego wdrażania;
 • jest wyznacznikiem decyzji merytorycznych, organizacyjnych i finansowych, podejmowanych przez władze jednostki administracji publicznej;
 • jest najważniejszym dokumentem jednostki administracji publicznej, pozwalającym jej wyróżnić swoje działania i określić swoją specyfikę na tle otoczenia

Zasady strategii

 • koncertować siły,
 • Wzmacniać silne, redukować słabe strony,
 • Stosować trafne innowacje,
 • Wykorzystać potencjały synergii,
 • Dopasowywać cele i środki,
 • Tworzyć sprawny, dający się sterować system zarządzania organizacją,
 • Wyrównywać ryzyko,
 • Wykorzystywać możliwości koalicji,
 • Upór i konsekwencja zespołu,
 • Jedność nastawienia zespołu

Ważne pytania

 • Co chcemy osiągnąć, jakie wyniki?
 • Jak tam się dostać?
 • Kto nas tam zaprowadzi?
 • Kiedy chcemy tam dojść?
 • Gdzie to będzie miało miejsce?
 • Jak się dowiemy, że już tam jesteśmy?
 • Czego jeszcze będziemy potrzebowali – jakich zasobów materialnych?

Etapy planowania strategicznego

 • Planowanie wstępne,
 • Analizy (diagnoza sytuacji, badanie zasobów),
 • Analiza problemów,
 • Określenie wizji i misji organizacji,
 • Wybór strategicznych kierunków i celów,
 • Budowa planu operacyjnego,
 • Wdrażanie strategii i monitoring.